پرازی کوانتل 50 میلیگرم را به 5 قسمت تقسیم کرده و یک پنجم آن را به حیوان بدهید,از مترونیدازول 250 میلیگرم در بازار یا شربت 125 میلیگرم در 5 سی سی آن استفاده کنید و 7.5 میلیگرم را به همستری با وزن 90 گرم بخورانید.

دمای بدن همستر 37.5 درجه سانتیگراد می باشد.