یک قرص پرازی کوانتل را به 5 قسمت تقسیم کرده و یک قسمت خورانده شد و همچنین یک قطره از پی پی رازین را برای 7 روز در میان که یک دوره 21 روزه را شامل می گردید به هر سنجاب خورانده شد.

 یک قطره در ظرف آبخوری مخصوص جوندگان