1/3 مترونیدازول 250 میلیگرم روزانه یک مرتبه برای سه روز پشت سر هم, 6 خط انسولین زیر پوستی ایورمکتین, 1 قرص پرازی کوانتل را به 10 قسمت تبدیل کرده و یک قسمت فقط یک بار خورانده شود.از قرص مبندازول با دوز 10 میلی گرم به آزاء هر کیلوگرم وزن بدن روزانه تا 5 روز پشت سرهم به خرگوش تان بخورانید.

دمای بدن خرگوش بین 38-39.4 درجه می باشد.