1)MIXOMATOSIS: میکسوماتوزیس

 

2) HAEMORRHAGIC VIRAL DISEASE:بیماری ویروسی خون ریزی دهنده سگ ها 

 

3) RVD: در نیوزلند این واکسن کاربرد داشته و بیماری کلسی ویروس می باشد.

 

پروتکل ذرمانی به این صورت است که در یکی از سنین 5 هفتگی یا 6 هفتگی یا 12 هفتگی می توانیم خرگوش را واکسینه کنیم.